logo

 

Program krepitve kompetenc članov mreže mikro/malih proizvajalcev lesnih izdelkov za šport/rekreacijo, zabavo in igro ter turističnih spominkov v ZSŠD

 

 

Projekt LKomp – kompetence lesarjev je namenjen mikro proizvajalcem nišnih lesnih izdelkov in tudi vsem posameznikom, ki šele razmišljajo o podjetništvu (npr. študentom lesarstva in oblikovanja) ter vsem ostalim, ki jih tematika zanima (npr. upokojencem in brezposelnim). Po usposabljanju dobijo udeleženci certifikat pridobljenih kompetenc.

Program usposabljanja za dvig poklicnih kompetenc je zastavljen interaktivno oziroma kot usposabljanje na daljavo. Udeleženci usposabljanja delujejo v okviru posebne informacijsko-komunikacijske platforme, dosegljive preko https://lkomp.eu povezave (USPOSABLJANJE). Program je za udeležence brezplačen.

Pred uporabo platforme mora biti uporabnik registriran in mora imeti svoje geslo za dostop do e-vsebin. Administrativni del platforme spremlja usposabljanje uporabnikov in njihov napredek in obenem opozarja mentorje na morebitne težave z razumevanjem e-vsebin. Navodila za uporabo so dosegljiva na povezavi NAVODILA.

Izobraževalne teme so pripravljene v obliki kratkih e-vsebin, dosegljivih s pomočjo fiksnih/prenosnih računalnikov ali pametnih naprav (tablice ali telefoni). E-vsebine so shranjene v oblaku v PHP obliki, kjer potrebuje uporabnik v povprečju med 25 in 30 minut, da osvoji podano informacijo. Primer e-vsebine je zgledni modul III.1.1

Ko uporabnik e-vsebino prebere, lahko pristopi k reševanju do 5 kontrolnih vprašanj. V kolikor za vsa vprašanja izbere pravilne odgovore, mu sistem dovoli prehod na preverjanje znanja za naslednjo e-vsebino. Vse osvojene e-vsebine lahko tudi naloži (download) ali jih izpiše na tiskalnik.

E-vsebine si sledijo v zaporedju od sklopa tehnologija, preko sklopa ekonomika do sklopa marketing. Vse vsebine (od 1 do 74) lahko po prijavi dosegamo in jih preberemo. Preskakovanje vsebin pri preverjanju znanja ni možno, lahko pa uporabnik poljubno dosega vse že osvojene e-vsebine (in si prenese PDF obliko), vendar na njih ne more več odgovarjati.

 

 

Za več informacij nam pišite na
projektno pisarno (PPIS)

 

PPIS@LKomp.eu

 

 

 

                  NovaT       BrisiT       SeznT       VnosT      IzpisT      SetT

 

 

clog

ZA IMETNIKE
CERTIFIKATA

 

 

 

 

Seznam e-vsebin po sklopih:

PRIJAVA na portal LKomp

Št.

id

naslov

ključne besede

 

 

TEHNOLOGIJA (32 ur)

mentor: mag. Marica Mikuljan  (ppis.Mikuljan@LKomp.eu ) in CV

1

I.1.1

Pomen materialov za poslovanje

materiali; materialni viri; merila za izbor materialov

2

I.1.2

Vloga standardov in certifikatov

standardi; tržna prednost; okolje

3

I.2.1

Lastnosti lesa

lastnosti lesa; vlažnost; dimenzijska stabilnost; vlaga; gostota

4

I.2.2

Masivni les

lesne vrste; variabilnost; iglavci; listavci; uporaba; obdelava; izgled

5

I.2.3

Kompoziti

kompoziti; izdelava; uporaba; MDF; LVL; iverica; lameliran les

6

I.2.4

Lesno plastični kompoziti

lesno plastični kompoziti, izdelava; obdelava; uporaba; dodatki

7

I.2.5

Modificiran les

modifikacija; zgoščen les; uporaba

8

I.3.1

Materiali za spajanje lesa

spajanje lesa,  lesne zveze; lepila;  tehnični list; spojno okovje

9

I.3.2

Materiali za zaščito lesa

zaščita lesa; priprava površine; površinska-; globinska zaščita; laki; voski

10

I.3.3

Pomožni materiali

steklo; plastika; kovina; kamen; tkanina

11

I.4.1

Zakaj so standardi potrebni

standardizacija; delo; standardi 

12

I.4.2

Pregled standardov

ZSVP-1; varnost proizvodov; nevarni izdelki; tehnični predpisi;
priglašeni organi

13

I.5.1

Rokovanje v proizvodnji

ravnanje z materialom; pogoji v proizvodnji; zavarovanje materiala; čistost prostora

14

I.5.2

Rokovanje pri skladiščenju in distribuciji

skladiščenje lesa; furnirja; lepil; lakov;  drobnega materiala

15

II.1.1

Tehnologija izdelave in njen pomen

predelava lesa; procesi; konstrukcijski materiali; primarni procesi; sekundarni procesi

16

II.2.1

Tehnične risbe in standardi 

standard; tehnična risba; merilo; glava risbe; sestavnica

17

II.3.1

Osnove tehnoloških procesov

tehnološki postopek; tehnološke operacije; normativi materialov;
transport; organizacija v tehnoloških procesih

18

II.3.2

Tehnološki postopki krojenja

krojenje masivnega lesa; krojenje ploskovnih materialov; ostanki; lepljenje; kalkulacije 

19

II.3.3

Tehnološki postopki strojne obdelave

faze tehnološke obdelave; tehnološki proces strojne obdelave; izdelavni čas; lesna vlažnost; natančnost 

20

II.3.4

Tehnološki postopki površinske obdelave

lastnosti; poraba lakov; vrednost izdelka; brizganje; overspray 

21

II.3.5

Tehnološki postopki montaža/pakiranje

montaža; zaščita; pakiranje sestavljenih izdelkov; pakiranje
razstavljenih izdelkov; označevanje 

22

II.4.1

Stroji in naprave za razrez

orodja za strojno obdelavo; krožne žage; tračne žage;
vodni in laserski razrez; ročno orodje

23

II.4.2

Stiskalnice

stiskalnice; uvod; ploskovne / vroče; rotacijske stiskalnice; vakuumske; okvirne 

24

II.4.3

Stroji in naprave za vrtanje, brušenje, …

stroji za vrtanje; brusilke; CNC; stroji za skoblanje; stroji za frezanje

25

II.4.4

Stroji in naprave za površinsko obdelavo

ročno brizganje; valjčni nanos; polivanje; potapljanje; strojno brizganje

26

II.4.5

Stroji in naprave za montažo/pakiranje

montaža; oprema za montažo

27

II.5.1

Pravila in postopki za varno delo

razsvetljava; varnostne naprave; požarna varnost; varnost in zdravje zaposlenih; osebna zaščitna oprema

28

II.6.1

Pomen razvoja izdelkov

proces; uspeh

29

II.6.2

Oblike in načini inoviranja

inovacija; ideja; odprto inoviranje; vključevanje; sodelovanje

30

II.7.1

ISO 14001 = Ravnanje z odpadki in ostanki

ISO 14001; ZVO

 

 

EKONOMIKA (16 ur)

mentor: Bojan Pogorevc  (ppis.Pogorevc@LKomp.eu ) in CV

31

III.1.1

Kaj je podjetništvo

podjetništvo; podjetnik; podjetniška priložnost; podjetniški proces

32

III.1.2

Vrste podjetij in ustanavljanje le-teh

oblike družb; samostojni podjetnik; osebne družbe; kapitalske družbe; dopolnilne dejavnosti

33

III.2.1

Pomen poznavanja poslovnih procesov

poslovni proces; dobavitelji; odjemalci; povratna informacija; proizvodnja dejavnost; storitvena dejavnost

34

III.2.2

Zakaj prenova poslovnih procesov

prenova poslovnih procesov; reorganizacija; inovacija; reinženiring; čas; kakovost; strošek

35

III.3.1

Opredelitev in vrste poslovnih funkcij

oslovne funkcije; predmet poslovanja; nabava; prodaja proizvoda; osnovne in infrastukturne funkcije; upravljanje in vodenje

36

III.3.2

Funkcijska organizacijska struktura

organizacijska struktura; funkcijska organizacijska struktura; centralizirana struktura; generalni manager

37

III.4.1

Strategija razvoja podjetja

strategija; razvoj; poslanstvo; vizija; cilji

38

III.4.2

Poslovni načrt podjetja

poslovni načrt; načrtovanje; analiziranje in nadziranje poslovanja

39

III.5.1

Potrebnost poslovne analize

poslovna analiza; poslovne rešitve; SWOT analiza; PESTLE analiza

40

III.5.2

Kako poteka planiranje (načrtovanje)

načrtovanje; planiranje; dopolnjevanje; urejanje; prihodki; stroški; zbiranje informacij; analiza informacij

41

IV.1.1

Zakaj je ekonomika poslovanja pomembna

ekonomika; delovna sredstva; viri; predmeti dela; dobrine; potrebe; znanje; podjetnost; gospodarjenje

42

IV.1.2

Ekonomika poslovanja v mikro podjetjih

ekonomika; mikro podjetja; mikro družbe; predmeti dela; dobrine; potrebe; znanje; podjetnost; gospodarjenje

43

IV.2.1

Opredelitev ekonomike in gospodarjenja

ekonomika; gospodarjenje; ekonomski problem; redkost; oportunitetni stroški; transformacijak krivulja

44

IV.2.2

Faze produkcijskega procesa

produkcija; dobrine; storitve; menjava; faze gospodarskega procesa; reprodukcija; denar; material

45

IV.3.1

Vrste stroškov, mesta in nosilci

stroški; stroškovna mesta; stroškovni nosilci; variabilni; fiksni; celotni; potrošek; izdatki; odhodki

46

IV.3.2

Območje ekonomičnega poslovanja

ekonomično poslovanje; prag ekonomičnosti; dobiček; izguba; zgornji prag pokritja stroškov; spodnji prag pokritja stroškov

47

IV.3.3

Spremljanje in obvladovanje stroškov

razvrščanje stroškov; posredni; neposredni; stalni;  spremenljivi; znižanje stroškov; ABC metoda

48

IV.4.1

Kalkulacije lastne cene

lastna cena; lastna cena proizvoda; amortizacija; materialni stroški; skupni neposredni stroški

49

IV.4.2

Kalkulacija nabavne in prodajne cene

prodajna cena; nabavna cena; neto cena materiala; neposredni stroški nabave; neto prodajna cena; načrtovani dobiček

50

IV.5.1

Izkaz poslovnega izida

izkaz poslovnega izida; prihodki; odhodki; obračunsko obdobje; dobiček; presežek odhodkov in prihodkov; temeljni računovodski izkaz

51

IV.5.2

Izkaz finančnega izida

računovodski izkaz; denarna sredstva; prejemki; izdatki; finančni tok; denarni tok; obratna sredstva

52

IV.6.1

Bilanca stanja podjetja

stanje sredstev; stanje obveznosti; obveznosti do virov sredstev; bilančno ravnovesje; aktiva; pasiva

53

IV.6.2

Dolgoročne in kratkoročne postavke

poslovno poročanje; dolgoročne postavke; kratkoročne postavke; neopredmetena sredstva; opredmetena sredstva; kapital

54

IV.7.1

Presojanje uspešnosti poslovanja

kazalniki merjenja; finančna naravnanost; zniževanje stroškov; gospodarnost; dobičkonosnost

55

IV.7.2

Problemi s kazalniki poslovanja

kazalniki financiranja; kazalniki obračanja; temeljni kazalniki dohodkovnosti; sredstva

 

 

MARKETING (16 ur)

mentor: mag. Samo Kramer  (ppis.Kramer@LKomp.eu ) in CV

56

V.1.1

Marketing in/ali trženje

marketing; tržnik; mrežni marketing; strateški marketing; marketing kot koncept

57

V.1.2

Mesto marketinga v strategiji razvoja

strategija; tekmovanje

58

V.2.1

Pomen raziskave trgov

raziskava trga; analiza nabavnega trga; analiza konkurence; analiza panoge

59

V.2.2

Vloga informacijske tehnologije

IKT; nove tehnologije; internet; informacije

60

V.3.1

Izbira ciljnih trgov

trg; ciljni trg; segmentacija; tržni segment; selektivna specializacija; diferenciaran – nediferenciran trg

61

V.3.2

Pozicioniranje ponudbe

Pozicioniranje; repozicioniranje; prešibno ali premočno pozicioniranje; nejasno pozicioniranje; ponudba

62

V.4.1

Cilji marketinškega komuniciranja

marketinško komuniciranje; cilji komuniciranja

63

V.4.2

Instrumenti komunikacijskega spleta

komunikacijski splet; izdelek; marketinške poti; oblikovanje PC; distribucija

64

V.5.1

Težave pri izvedbi marketinga v MSP

MSP; neorganiziranost; pomanjkanje znanja; finance

65

VI.1.1

Spletni in digitalni marketing

digitalni marketing; marketinška strategija; ciljni segment; cilji; grajenje prepoznavnosti

66

VI.1.2

Definicija spletnega marketinga

digitalni marketing; email marketing; vsebinski marketing; socialna omrežja; oglaševanje

67

VI.2.1

Kje/kdo uporablja spletni marketing

podjetništvo; storitve; produkti; prodaja; grajenja blagovne znamke

68

VI.2.2

Združljivost z drugimi tehnikami trženja

online marketing; offline marketing; kanali komunikacije

69

VI.3.1

Strategije spletnega marketinga

marketinška strategija; strategija komuniciranja; strategija oglaševanja

70

VI.3.2

Poglavitni sklopi spletnega marketinga

socialna omrežja; vsebinski marketing; email marketing; SEO optimizacija; Google Adwords

71

VI.3.3

Ključni trendi spletnega marketinga

trendi spletnega marketinga; trendi socialnih omrežij; algoritmi

72

VI.4.1

Osnovna orodja spletnega marketinga

Facebook; Instagram; Adwords; Email marketing

73

VI.4.2

Pomoč zunanjih sodelavcev

Freelancer; poslovni partnerji; sklepanje poslovnih odnosov; influencerstvo; mreženje

74

VI.5.1

Kdaj spletni marketing ni učinkovit

nepoznavanje osnov spletnega marketinga; nepoznavanje spletnih orodij; nepoznavanje oglaševanja; agresivna komunikacija; nepoznavanje ciljnega segmenta; nepoznavanje potreb ciljnega segmenta; umetne objave

 

NAZAJ

vse e-vsebine so avtorsko delo navedenih mentorjev in se brez njihovega izrecnega soglasje ne smejo uporabljati

PRIJAVA  >