Lkomp_logo

LKomp - Program krepitve kompetenc članov mreže mikro in malih proizvajalcev lesnih izdelkov za šport in rekreacijo, zabavo in igro ter turističnih spominkov v ZSŠD

 

 

 

 

Poklicne kompetence, kot znanja, veščine in osebnostne značilnosti, pomembno vplivajo na uspešnost poslovanja in tudi zaposlitvene zmožnosti. Za potrebe Regijskega razvojnega programa narejena analiza je pokazala deficit poklicnih kompetenc med mikro/malimi lesnimi proizvajalci v Zgornje Savinjski in Šaleški dolini (ZSŠD). Projektni partnerji so pripravili projekt LKomp, da bi zmanjšali odkrite primanjkljaje in pri tem upoštevali dobre prakse usposabljanja iz sosednjih držav. Projekt bo na osnovi pripravljenega kataloga znanja in programa za usposabljanje pilotno izvedel e-usposabljanje pri tehnologiji obdelave, ekonomiki poslovanja in marketingu s promocijo.

ESRR_drevo

Projekt je namenjen zainteresirani skupini mikro/malih proizvajalcev in posameznikov iz Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki že ali šele nameravajo proizvajati lesne izdelke za zabavo/igro, šport in rekreacijo ter spominke in želijo nadgraditi svoje kompetence.

Cilji projekta LKomp so naslednji:

1) krepitev strokovnih kompetenc mikro proizvajalcev nišnih lesnih izdelkov; Deficit teoretičnih in praktičnih znanj mikro proizvajalcev je potrebno odpraviti, tako da se pod okriljen programa krepitve kompetenc, ob uporabi e-oblik le-ti dodatno usposobijo.

2) uvajanje novih tehnoloških postopkov in opreme ter oblik inoviranja; Razvoj novih izdelkov je zahteven proces tako časovno kot tudi finančno in zahteva nova znanja, oziroma širše - dodatne kompetence s področja inoviranja (npr. open innovation pristop).

3) povečanje zaposljivosti mladih strokovnjakov; Dodatne kompetence omogočajo mladim diplomantom lesarstva in oblikovanja iz ZSŠD, da se učinkovito vključijo v podjetništvo ter tvorijo delovno mesto za sebe in tudi za druge mlade osebe.

Aktivnosti za doseganje ciljev so razdeljene v 2 fazi in v okviru teh na 7 aktivnosti (3+4). Prva aktivnost v vsaki fazi je namenjena koordinaciji dela. Faza 1 (F1) je namenjena zagotavljanju pogojev za dvig kompetenc (analiza dobrih praks in priprava koncepta usposabljanja), medtem ko Faza 2 predstavlja pripravo kataloga in programa usposabljanja ter tudi izvedbo praktičnega oz. testnega usposabljanja v e-obliki.

F2.A2 = oblikovati program/katalog dviga kompetenc lesarjev; Pomanjkanje poklicnih kompetenc lahko odpravimo z izobraževalnim programom, ki pa mora biti vpisan v katalog znanja pri ZRSŠ in ga mora izvajati ustrezna  inštitucija; v našem primeru bo program sooblikovan s strani uglednih profesorjev / raziskovalcev lesarstva in oblikovanja ter ustanov sub-regije in širše.

F1.A2 = analizirati dobre prakse dviga kompetenc lesarjev (Avstrija, Italija); V obeh sosednjih državah vlagajo velike napore v dvig kompetenc v lesni predelavi; razvili so dognan podporni sistem, ki je namenjen MSP in oblikam proizvodnje kot je dopolnilna dejavnost; naš sistem kompetenčnih centrov ni najbolj primeren za mikro podjetja, tako da je potrebno izrabiti dobre prakse iz sosedstva, predvsem dežele Furlanije Julijske krajine.

F2.A3 = e-podpora programu dviga kompetenc; Programi usposabljanja za dvig poklicnih kompetenc se običajno izvajajo v kabinetni obliki na izobraževalnih ustanovah; tak sistem ni primeren za mikro izdelovalce ciljnih lesnih izdelkov iz večih razlogov; sodobna IKT daje možnost izobraževanja na daljavo in naš projekt bo gradil na tej možnosti; e-izobraževanje rabi kot predpogov ustrezno informacijsko platformo in kot drugo e-vsebine, ki niso zgolj PDF datoteke

F1.A3 = pripraviti koncept dviga poklicnih kompetenc lesarjev; Slovenski koncept dviga kompetenc (Kompetenčen center lesarjev) je prijazen do srednjih in večjih podjetij in tudi do akademskih inštitucij, ki omogočajo dvig kompetenc na poslovno/managerskem področju; mikro proizvajalci v ZSŠD pa potrebujejo drugačne kompetence oziroma koncept dviga strokovnih kompetenc na tehnološkem, poslovnem in marketinškem področju.

F2.A4 = testiranje programa dviga kompetenc lesarjev; Po izdelanem in v katalog zavedenem programu za dvig poklicnih kompetenc ter zagotovljenih IKT pogojih bomo v operaciji testirali e-vsebine na vzorcu do 30 udeležencev (oseb); testiranje bo namenjeno preiskusu delovanja e-učenja v ZSŠD na področju lesne tehnologije, ekonomike poslovanja in marketinga ter promocije; udeleženci usposabljanja bodo dobili certifikat usposabljanja.

__________________________________________

Projekt izvajajo Občina Nazarje, Občina Ljubno in Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija ob pomoči (sofinanciranju) Republike Slovenije in EU. Višina upravičenih stroškov projekta znaša 36.341,16 €.

Rezultati projekta so skladni s cilji in se bodo odrazili: a) s pripravo programa usposabljanja za dvig kompetenc in b) z izvedbo pilotnega usposabljanja na daljavo (e-usposabljanje).

4logo


Kazalniki rezultata so:

1) število udeležencev usposabljanja = 30;
2) število podprtih partnerstev = 1;
3) število mladih podjetnikov = 4;
4) vpliv na število prebivalcev = 5.300

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt se izvaja v okviru LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.

odgodki

usposabljanje